avatar

Informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz w związku, z tym, że jest Pani/Pan naszym klientem/kontrahentem, chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka ważnych informacji.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH? KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?
Administratorem Danych Osobowych jest SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REGON: 242987065, NIP: 5482660446, KRS: 0000427412, ul. CIESZYŃSKA, nr 1 D, BAŻANOWICE, kod 43-440 GOLESZÓW. Może się Pani/Pan kontaktować się również z naszym Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 512 263 577, e-mail: iod@seoyoneh.pl

2. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH? DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?
W zakresie prowadzonej przez nas działalności przetwarzamy Pani/Pana dane, ponieważ:
a) jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, wynikłych na tle stosowania umowy, której jest Pani/Pan stroną.
b) jest to również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj wynikających z Podstawą prawną jest także:
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn. zm.);
Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017.1221 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 018.1025 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa Dz.U.2018.800 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 z późn. zm.).
c) Wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów marketingowych odbywa się na podstawie wcześniej wyrażonej zgody z Państwa strony.

3. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PANI/PANA DANYCH?
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące, takie, jak np.: ochrona, księgowość podmioty realizujące wysyłki, operatorzy pocztowi, banki, dostawcy usług IT, tłumacze, podmioty z nami powiązane, organy administracyjne.

4. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG?
Państwa dane będą przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej w ramach korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Google Inc.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE?
Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego wynikającego w szczególności, z ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.
Dane przetwarzane na podstawie wcześniej wyrażonej zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub przez kolejnych 6 lat od zakończenia roku w którym dane zostały zebrane.

6. JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ?
Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Może Pani/Pan również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Pani/Pana danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy, natomiast ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia lub wykonania umowy.

7. PLIKI COOKIE I ANALITYKA INTERNETOWA
Podczas odwiedzania naszych Witryn odnotowujemy pewne informacje, które są anonimowymi informacjami i nie ujawniają Państwa tożsamości. Mówimy o następujących rodzajach informacji:

  • żądana nazwa domeny;
  • nazwa dostawcy usług internetowych jest czasami przechwytywana w zależności od
  • konfiguracji połączenia z Internetem;
  • data i godzina wizyty na stronie internetowej;
  • długość sesji;
  • ile razy korzystają Państwo z naszej witryny w dowolnym miesiącu;
  • adres URL pliku, który jest przeglądany i informacja z nim związana;
  • strona internetowa, która odesłała Państwa do naszych Witryn;
  • system operacyjny, z którego korzysta Państwa komputer.
Czasami będziemy wykorzystywać zewnętrzne firmy reklamowe do wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych odwiedzin naszych Witryn. Na przykład, jeśli odwiedzają Państwo nasze witryny, można później zobaczyć reklamę naszych produktów i usług podczas odwiedzania innej witryny.
 

Polityka środowiskowa oraz polityka bezpieczeństwa pracy wraz z wyznaczonymi celami i programem środowiskowym są dostępne dla stron zainteresowanych w siedzibie firmy w Bażanowicach.